مینی بار.

منو مینی بار Menu

تلفن داخلی مینی بار:۳۳۲